• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Vpis v vrtec

V Vrtec Radlje ob Dravi vpisujemo otroke na podlagi internega dokumenta Vpisnica  za sprejem otroka v vrtec (VLOGA ZA VPIS 2017-2018). Glede na vsa razpoložljiva mesta v posameznih oddelkih v skladu s Pravilnikom o normativnih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (pravilnik o normativih-nov!) vpisujemo otroke tudi med letom, če so prosta mesta. Vpis med letom je mogoč največ 30 dni pred vključitvijo v razporejeni oddelek.

Morebitna prosta mesta v posameznih oddelkih v obeh enotah so med šolskim letom objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si (portal Ministrstva za šolstvo in šport).

 

VPIS OTROK
Uradni vpis v vrtec za novo šolsko leto 2018/2019  bo potekal v mesecu marcu 2018 (5. 3. 2018 do 16. 3. 2018). Otroka lahko vpišete osebno v enoti Radlje ob Dravi pri pomočnici ravnatelja za vrtec Špeli Rus, vpisnico pa najdete na tej povezavi (objavljeno bo februarja 2018).

V primeru prejetja večjega števila prijav kot je prostih mest, se upošteva naslednji kriterij, ki je bil sprejet na občinski seji:  3_predlog_pravilnika_o_sprejemu_otrok_v_vrtce_na_podrocju_obcine_radlje_ob_dravi, vloge pa obravnava komisija, ki jo sestavi ravnatelj, mag. Damjan Osrajnik.

Zakon o vrtcih pa v okviru 20.člena (a,b,c,č,d,e in f) ravno tako piše o postopku vpisa.   http://predpisi.sviz.si/vzgoja-in-izobrazevanje/vrtci/zakon-o-vrtcih/index.php: ( zakon-o-vrtcih)

O tem, ali omejitev vpisa bo, boste starši obveščeni po pošti.

Izpisanemu otroku v vrtcu ne moremo več nuditi prostega mesta v oddelku, v katerega je bil vpisan ali vključen, v kolikor ob ponovnem vpisu v oddelku ni več prostih mest.

CENIK GLEDE NA DOHODKOVNI RAZRED DRUŽINE

dohodkovni razredi in znesek plačila za vrtec za posamezna starostna obdobja od 1. 9. 2017

IZPIS OTROKA IZ VRTCA MED LETOM

Izpis otroka iz vrtca je na željo staršev možen vse leto, odpovedni rok je 30 dni (tisti dan, ko dobimo izpisnico, še točno en mesec). Dokument Izpisnica za otroka dobite v pisarni vodstva vrtca ali na tej povezavi (IZPISNICA 2017-18) in je nujen dokument ob izpisu otroka iz vrtca.