• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih

                                                                                                        

 

Osnovna šola Radlje ob Dravi (enota vrtec) je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

Delo asistenta opravlja Irena Tertinek.

V okviru projekta je asistentka lahko vključena v vzgojno-izobraževalno delo, vendar ne kot strokovni delavec, temveč kot nekdo, ki je prisoten v razredu oziroma skupini, in po navodilih strokovnega delavca pomaga otroku s posebnimi potrebami tako, da mu pomaga slediti pouku, ga spodbuja, nudi pomoč pri zapisovanju učne snovi, če bo treba, se bo z njim za krajši čas, ki bi ga otrok potreboval npr. za umiritev ali počitek, odmaknila iz razreda, nudila pomoč strokovnemu delavcu, kadar ta presodi, da je to potrebno.

Cilj razpisa je bil spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih. Ukrep je namenjen brezposelnim mladim, starim do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo. Tako smo zaposlili asistentko za delo z učenci s posebnimi potrebami v deležu 0,75 delovnega časa. Asistentka je pričela z delom 1. 9. 2017.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prednostne osi 8: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostne naložbe 8.2: »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1: »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Vrednost pogodbe  sofinanciranja (10 mesecev): 8.100,00 evrov.

Skip to content