• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

Oblike sodelovanja

 OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

RODITELJSKI SESTANKI

Oddelčni formalni roditeljski sestanki bodo potekali dvakrat v šolskem letu, po potrebi tudi večkrat (prvi – predstavitev oddelka in osnovne informacije v zvezi z delom v oddelku in predstavitev LDN avgust 2016, drugi – predstavitev dela v oddelku glede na opažanja v mesecu januarju 2017 – na pobudo predstavnikov Sveta staršev prestavljen na ta termin, tretji – predstavitev dela s predšolsko populacijo v oddelku (prestavitev ene od dejavnosti, ki potekajo v oddelku) februarja oz. marca 2017).

TEMATSKI SESTANKI

Povabilo strokovnjaka za področje vzgoje v naš zavod (skupaj z OŠ), predavanje bo izvedeno po dogovorjeni temi in ob ustreznem terminu.

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

Za druge oblike sodelovanja (ustvarjalne delavnice za otroke in starše, športni popoldnevi, skupni izleti, stari starši na obisku, obiski staršev v oddelkih, obiski otrok pri starših, ki imajo zanimive poklice, konjičke, kmetijo, pikniki ob koncu šolskega leta, …) se bomo v  tem šolskem letu  odločile vse strokovne delavke glede na želje staršev in vizijo posameznega oddelka.  Vsebine in cilji so  razvidni iz posameznih oddelčnih LDN.

INDIVIDUALNE POGOVORNE URE

Načrtovane pogovorne ure  z vzgojiteljicami bodo v tem šolskem letu potekale enkrat mesečno in sicer vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00, oz. po dogovoru z vzgojiteljico in starši. Individualne pogovorne ure po potrebi staršev (v primerih, ko bodo starši sami izrazili potrebo  za pogovorno uro) so jim na voljo kadarkoli v šolskem letu v skupnem dogovoru z vzgojiteljico.

NEPOSREDNO VKLJUČEVANJE STARŠEV V ODDELEK

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru s strokovnimi delavkami v oddelku tudi aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.