• 02 88 79 579
  • vrtec@osradlje.si

LSTEAM

LSTEAM Erasmus+ KA101

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Koordinatorka za vrtec: Mojca Ledinek

Koordinator za šolo: Boštjan Ledinek

Trajanje: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Sredstva 35.869 € (http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2019/09/SKLEP-KA101_2020_PNP_IK_AF.pdf)

Majhni STEAMerji

Rdeča nit projekta Majhni STEAMerji je spodbujanje kritičnega mišljenja, reševanja problemov, sodelovanja in ustvarjalnosti od zgodnjega otroštva pa vse do adolescence.

Udeleženci bodo z izobraževalnimi obiski na delovnem mestu krepili razvoj ključnih kompetenc, kot so digitalne kompetence, večjezične kompetence, podjetniško miselnost, sodelovalno učenje, kritično mišljenje in kreativnost.

V angleškem prevodu smo si zamislili akronim LSTEAM (Little STEAMers) four C’s (foster the development of the four C’s: Creativity, Critical Thinking, Collaboration and Communication from early childhood to adolescence).

Še posebej pomembno se nam zdi sodelovanje na področju znanosti, tehnologije, inženiringa, umetnosti in matematike (STE(A)M, science, technology, engineering, arts and maths). Po naših izkušnjah je STEM brez A (umetnosti) pust in nezanimiv, sploh pri mladih! Posredno bomo znotraj STE(A)M zasledovali tudi okoljske cilje, tako da bomo obravnavali probleme povezane z ozaveščanjem o okoljskih izzivih in izzivih, povezanih s podnebnimi spremembami.

Vključili bomo tudi problematiko povezano z varčevanjem z viri, zmanjševanjem porabe energije in potrate, nadomeščanjem emisij ogljičnega odtisa, izbiranjem trajnostne hrane in možnosti mobilnosti.

V procesu izobraževanja osebja v okviru izobraževalnih obiskov na delovnem mestu in ob pripravah na obisk partnerjev pri nas, bomo testirali inovativne prakse, s katerimi bi lahko pripravili učence, osebje in mladinske delavce na to, da postanejo resnični dejavniki sprememb.

Skozi manjše enote problemskega učenja bomo skušali doseči spremembe vedenja pri prednostnih izbirah posameznikov, navadah potrošnje in načinu življenja.

Vse našteto na naši šoli in v vrtcu že aktivno počnemo. Na primer: v vrtcu so od jeseni raziskovali vse v zvezi z netopirji, kako je to povezano z večjo populacijo lubadarjev, ki je posledica okoljskih sprememb, ki so povzročile žled, vetrolom in zaradi višjih temperatur, večjo populacijo lubadarjev, ki so hrana netopirjev. Temperature so seveda višje zaradi naše potrošnje, izbire hrane, prevoza itd. Nastalo je veliko učnih gradiv, pripomočkov in celo inovacij, kot npr. pametna vaba za lubadarje, ki s pomočjo Micro:bita in senzorjev občutljivih na svetlobo javlja gozdarjem spremembe na populaciji lubadarjev.

Umetna inteligenca, ki v zadnjih letih dobiva vse bolj opazno vlogo nam je še dokaj tuja. Ugotavljamo, da na tem področju že obstajajo učne vsebine namenjene mladim, a je naše znanje zelo skromno, zato bomo tokom projekta strmeli tudi k raziskovanju inovativnih praks na tem področju.

Kot protiutež virtualnim svetovom, ki jih z otroki raziskujemo in ustvarjamo v igri Minecraft Education Edition, odličnega okolja za STE(A)M in umetno inteligenco, bomo izpostavili tudi družabne kompetence in sicer skozi razne socialne igre. S tem bomo na inovativne način in s celostnim pristopom dosegli posvajanje skupnih vrednot, enakosti, socialnega vključevanja, raznolikosti in nediskriminacije s posebnim poudarkom na enakosti med spoloma. Pozornost bomo namenili tudi ozaveščanju in razumevanju konteksta Evropske unije, zlasti v zvezi s skupnimi vrednotami EU.

Tako bomo vzpodbujali medsebojno sodelovanje in pripomogli k zmanjševanju razlik med spoloma in medkulturnih razlik, ki so še posebej prisotne zaradi večjega števila migrantov v zadnjih letih.

Skupno 10 učiteljev in 6 vzgojiteljic bo obiskalo 8 različnih šol oz. vrtcev iz Malte, Španije, Turčije, Poljske in Finske, kjer smo že dogovorjeni za obisk, več šol pa bomo poiskali tokom izvajanja projekta. Za udeležence mobilnosti in druge zaposlene bomo v jeseni 2020 izvedli tečaj angleščine.

Na 2-3 dnevnih obiskih bomo spoznavali učni sitem, kurikul, aktivnosti na področju STEAM, udejstvovanje šol na področju okoljskih in podnebnih ciljev, socialne igre in utrjevali jezikovne kompetence na celotni vertikali od 1 leta do 15 let.

V okviru LSTEAM projekta pridobljeno znanje bomo implementirali v redno delo in delili s sodelavci. Posledično bomo s tem izboljšali vzgojo in izobraževanje od zgodnjega otroštva pa skozi vse življenje. Med drugim je cilj LSTEAM projekta tudi spoznavanje novih partnerjev, mreženje in ustvarjanje novih priložnosti za KA229 sodelovanje v prihodnosti.

Dolgoročno pričakujemo večjo fleksibilnost učiteljev, dovzetnost za novosti iz področja znanosti in tehnologije ter novih metod poučevanja. Pričakujemo tudi večjo udeležbo pri projektih in večji interes za mednarodna sodelovanja.

V postopku iskanja partnerskih šol smo ponudili gostovanje več šolam, ugotovili smo namreč, da imamo ogromno dobrih praks, ki bi jih radi delili z drugimi. Posledično smo že začeli s sistematičnim zbiranjem vsebin, ki bi jih v okviru izbrane tematike predstavili. Udeleženci smo že izdelali Europass jezikovne izkaznice, sodelujemo v okolju Twinspace, kjer bomo še naprej izmenjevali dobre prakse. Za razširjanje bomo uporabljali obstoječe kanale na socialnih medijih, šolsko spletno stran in lokalni časopis.

Partnerske šole:

  1. Escola Salvador Espriu Spain
  2. Zejtun Primary A Malta
  3. Ozel Calli Ugur Okullari Turkey
  4. Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe Poland
  5. COLEGIO EDUCACION INFANTIL PRIMARIA RIO TAJO Spain
  6. eduKarjala Finland
  7. Psimolofou Primary School Cyprus

Strukturirani tečaji https://www.edukarjala.com/11:

  • GET UP WITH SCIENCES!, JOENSUU, FINLAND, 7th-11th September 2021
  • FLIPPED and GAME BASED LEARNING, 21st-25th January 2022
  • New learning environments, JOENSUU, FINLAND, 20.1.-24.1. 2021
  • Here we are! – intensive spoken english!
  • SUSTAINABILITY EDUCATION – HOW CAN WE SAVE THE PLANET EARTH TOGETHER

Sklep o izboru:

http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2019/09/SKLEP-KA101_2020_PNP_IK_AF.pdf

 

Skip to content